Artikel: Wordt Delft een stadspolder?

Deze vraag is weliswaar nog niet definitief beantwoord, maar het ziet er wel naar uit dat het gaat gebeuren. Op 23 oktober vorig jaar heeft wedhouder Rik Grashof aangegeven dat de binnenstad van Delft eigenlijk een stadspolder is. Hij deed deze uitspraak tijdens de ondertekening van het convenant, waarin het Hoogheemraadschap van Delfland en de Gemeente Delft de afspraak maakten om gezamenlijk de wateroverlastproblemen aan te pakken. Het convenant regelt hoe gemeente en hoogheemraadschap gezamenlijk een duurzame oplossing voor de waterproblemen in de binnenstad gaan onderzoeken en vormgeven. Het onderzoek zal worden afgerond in 2002 en in datzelfde jaar volgt een plan van aanpak werd er in het toenmalige persbericht vermeld.

De laatste berichten luiden, dat begin maart het onderzoek afgerond zal zijn. Dit onderzoek wordt gedaan door mensen van het Hoogheemraadschap van Delfland en de Gemeente Delft. Als het over de waterhuishouding gaat, heb je over het algemeen met een complexe bestuurlijke structuur te maken. Dan weer is het de provincie, dan weer het hoogheemraadschap en dan weer de gemeente die verantwoordelijk is voor de zaken. In dit geval is het de Gemeente Delft die het voortouw heeft in de oplossing van dit probleem. De reden is natuurlijk dat de gemeente en zijn burgers de pijn voelen. Alhoewel de plannenmakers er nog niet helemaal uit zijn, is er toch al een voorlopig plan in het binnenstadforum besproken. In het binnenstadforum zitten vertegenwoordigers van de bewoners van de binnenstad en bespreken onder voorzitterschap van wedhouder Rik Grashof zaken die  voor de binnenstad van belang zijn, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen en het plan voor de stadspolder. Want dat het een stadspolder gaat worden, daar ziet het wel naar uit.

De stadspolder zal ontstaan, doordat de volgende grachten aan de kant van de Schie en Rijn-Schiekanaal afgedamd zullen worden: Kantoorgracht, Vlamingstraat, Rietveld, Oosteinde, Oude Delft/Lange Geer, Binnenwatersloot en Noordeinde. Nu hebben de plannenmakers nog wel wat problemen op te lossen. Een belangrijk aandachtspunt is het grondwaterpeil. De industrie schijnt nogal veel grondwater te verbruiken, waardoor de grondwaterstand te laag wordt. Hierdoor klinkt de grond in en komt daardoor steeds lager ten opzichte van het kanaalwater te liggen. Een ander aandachtspunt is het rioleringssysteem. Dit is een zogenaamd gemengd systeem. Dit betekent dat zowel riool- als regenwater door het riool wordt afgevoerd. Bij veel regenval kan het riool het aanbod van de regen niet volledig verwerken. Op bepaalde plaatsen is dan ook een overstort gemaakt om het teveel aan water in het riool kwijt te raken. De vraag is nu waar deze overstortplaatsen moeten komen.

Op dit moment zijn de mensen aan de Vlamingstraat en het Rietveld veilig. Aan de kant van het Rijn-Schiekanaal worden beide grachten afgesloten door tijdelijke stuwen. Als er nu een alarm komt, dat er teveel regen valt of het waterniveau in de boezem een te hoog niveau krijgt, worden aan de stadskant de bij de staal opgeslagen schotten als stuw geplaatst. Hierna kan met mobiele pompen het water uit beide grachten gepompt worden.

De overlast is van de laatste jaren. De oorzaak hiervan is, dat er toch wat veranderingen in het weer zijn, waardoor in een korte tijd zeer veel neerslag valt. De laatste keer was in september vorig jaar. Aangezien de grachten in open verbinding staan met de boezem van Delfland en de pompen het niet bij kunnen houden bij de gemalen, stijgt het boezempeil en dus ook het grachtenwater. Hier komt nog bij dat de stad nog steeds inklinkt door het lage grondwaterpeil. Naar verluidt is de afgelopen 100 jaar de verzakking 21 centimeter geweest. Tevens stijgt het waterpeil langzaam.over de jaren heen. Voor Delfland de taak om de capaciteit van de gemalen en de boezems te vergroten, zodat het water bij zware regenval sneller de polders uit kan.

In het verleden is de situatie nogal eens verschillend geweest. Toen Delft in het hoge veengebied lag, is de Oude Delff (inderdaad toen nog zonder t) gegraven om het van het veen afstromende water te kunnen afvoeren. We praten dan zo rond het jaar 1000 n.C. In het midden van de 15de eeuw was een andere situatie ontstaan. Door de afgraving van al het veen in de omgeving kwam dat gebied lager te liggen dan Delft, dat ook nog grotendeels op de kreekrug van klei van de Gantel ligt. Er ontstond toen de situatie dat er te weinig water in Delft was. Dat was niet alleen vervelend voor de burgers, want die kregen daardoor geen vers drinkwater meer, maar ook voor de vele bierbrouwerijen. In 1450 vaardigde Philips de Goede dan ook een charter uit waarin Delft toestemming kreeg om een molen op het Duivelsgat te bouwen om water naar binnen te kunnen malen. Later is er toen ook nog de Langendijkse molen aan de Oostvest opgericht om de capaciteit te vergroten.

Het kan zo verkeren in de loop van de tijd.

(Auteur: Sybrand de Jong – februari 2002)

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord